Lớp 12Tiếng Anh 12

Unit 6 lớp 12 Listening – Bài nghe Future Jobs

Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Listening giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và điền thông tin còn thiếu trong sơ đồ cho sẵn.

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam? (Dưới đây là những nghề nghiệp phổ biến nhất ở Mỹ. Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: Nghề nghiệp nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12 Listening – Bài nghe Future Jobs

 • accountant (kế toán)
 • lawyer (luật sư)
 • computer programmer (lập trình viên)
 • nurse (y tá)
 • teacher (giáo viên)

Guide to answer

A: What job do you think is the most popular in Vietnam?
B: As I see, it’s computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age.
A: OK. And what’s the next?
B: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.

2. While You Listen Unit 6 Lớp 12

2.1. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 1

Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes.

(Lắng nghe bài đọc và điền những từ còn thiếu vào ô trống)

Guide to answer

 1. Manufacturing
 2. Service
 3. Transportation
 4. Finance
 5. Services

2.2. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 2

Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

(Lắng nghe lại và chọn câu đúng (T) hoặc sai (F))

 1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs. (Những công nhân Mỹ đã thay đổi từ ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ)
 2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something. (Ngành nghề sản xuất là những nghề mà công nhân chế tạo một vài thứ)
 3. Personal services are one of the five service jobs. (Những dịch vụ cá nhân là một trong năm ngành nghề dịch vụ)
 4. 70% of workers produced goods one hundred years ago. (70% công nhân đã sản xuất hàng hóa cách đây 100 năm)
 5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020. (80% công nhân sẽ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ trước năm 2020)

Guide to answer

 1. T
 2. T
 3. T
 4. F —> 80% of workers produced goods one hundred years ago.
 5. F —> nine out of every ten workers will work in the service sector by the year 2020.

3. After You Listen Unit 6 Lớp 12

Work in groups. Summarise the passage using the information in Tasks 1 and 2.

(Làm việc theo nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dùng thông tin phần 1 và 2)

Guide to answer

 • A. From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.
 • B. In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.
 • C. Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.
 • D. The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.
 • A. By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 12

Let’s look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs. 

A good way to begin is to look at the American workforce and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, they do something, like washing people’s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

 • One: Transportation companies
 • Two: Wholesale companies
 • Three: Retail companies
 • Four: Finance companies
 • Five: Personal services, such as hotels, cars repair, accounting, education and medicine

Now the point here is that people have change from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Phần dịch

Hãy cũng nhìn vào một vài thay đổi trong thị trường nghề nghiệp gần đây ở Mỹ và hãy xem một vài dự đoán với nghề nghiệp trong tương lai.

Một cách tốt để bắt đầu là hãy nhìn vào lực lượng nhân công người Mỹ và xem nó đang thay đổi thế nào. Sự thay đổi quan trọng nhấy là luân chuyển từ những ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ.

Ngành nghề sản xuất là những ngành nghề mà con người chế tạo và sản xuất ra mọi thứ. Ví dụ, con người sản xuất những chiếc xe hơi. Các ngành nghề dịch vụ là những nghề mà công nhân cung cấp dịch vụ hay chúng ta có thể nói họ làm một số việc như rửa xe hơi. Nhìn chung, những ngành dịch vụ được nhóm và 5 loại sau:

 • Nhóm 1: Những công ty vận tải
 • Nhóm 2: Những công ty buôn bán sỉ
 • Nhóm 3: Những công ty buôn bán lẻ
 • Nhóm 4: Những công ty tài chính
 • Nhóm 5: Dịch vụ cá nhân như khách sạn, sửa chữa xe hơi, kế toán, giáo dục và y tế.

Hiện tại có một điểm thay đổi là con người đã chuyển đổi từ ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ. Ví dụ, cách đây 100 năm, 80% công nhân sản xuất hàng hóa thì ngày nay chỉ còn 30%. Các nhà kinh tế học dự đoán rằng, đến năm 2020, cứ 9 trong số 10 công nhân sẽ làm ngành nghề dịch vụ.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 6 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the option that best completes each of the following sentences

  Computer programmer David Jones earns £35,000 a year designing new computer games, yet he cannot find a bank prepared to let him have a cheque card. Instead, he has been told to wait another two years, until he is 18.

  The 16-year-old works for a small firm in Liverpool, where the problem of most young people of his age is finding a job. David’s firm releases two new games for the expanding home computer market each month.

  But David’s biggest headache is what to do with his money.

  Despite his salary, earned by inventing new programs within tight schedules, with bonus payments and profit-sharing, he cannot drive a car, take out a mortgage, or obtain credit cards. He lives with his parents in their council house in Liverpool, where his father is a bus driver. His company has to pay £150 a month in taxi fares to get him the five miles to work and back every day because David cannot drive.

  David got his job with the Liverpool-based company four months ago, a year after leaving school with six O-levels and working for a time in a computer shop. “I got the job because the people who run the firm knew I had already written some programs,” he said.

  “I suppose £35,000 sounds a lot but actually that’s being pessimistic. I hope it will come to more than that this year.” He spends some of his money on records and clothes, and gives his mother £20 a week. But most his spare time is spent working.

  “Unfortunately, computing was not part of our studies at school,” he said. “But I had been studying it in books and ‘magazines for four years in my spare time. I knew what I wanted to do and never considered staying on at school. Most people in this business are fairly young, anyway.”

  David added: “I would like to earn a million and I suppose early retirement is a possibility. You never know when the market might disappear.”

  Why is David different from other young people at his age?

  • A.
   He earns an extremely high salary.
  • B.
   He is not unemployed.
  • C.
   He does not go out much.
  • D.
   He lives at home with his parents.
 • Câu 2:

  David’s greatest problem is ……………

  • A.
   making the banks treat him as an adult.
  • B.
   inventing computer games.
  • C.
   spending his salary.
  • D.
   learning to drive.
 • Câu 3:

  He was employed by the company because ……………………..

  • A.
   he had worked in a computer shop.
  • B.
   he had written some computer programs.
  • C.
   he works very hard.
  • D.
   he had learnt to use computers at school.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 6 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Nghề nghiệp tương lai. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Listening này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Future Jobs – Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!