Lớp 11

Unit 15 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Space conquest

Bài học Unit 15 Space Conquest phần Vocabulary cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng trong bài có liên quan đến chủ đề không gian vũ trụ. Qua đó, các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong qua trình học bài.

astronaut [‘æstrənɔ:t] (n): phi hành gia

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Space conquest

cosmonaut [‘kɔzmənɔ:t] (n): nhà du hành vũ trụ

desire [di’zaiə] (n): khát vọng

feat [fit] (n): chiến công

gravity [‘græviti] (n): trọng lực

honour [‘ɔnə] (v): tôn kính

last [lɑ:st] (v): kéo dài

lift off [‘lift’ɔ:f] (v): phóng vụt lên

mile per hour (n): dặm/giờ

name after (v): đặt tên theo

orbit [‘ɔ:bit] (n): quỹ đạo

plane crash [plein kræ∫] (n): vụ rơi máy bay

psychological tension [,saikə’lɔdʒikl ‘ten∫n] (n): căng thẳng tâm lý

react [ri:’ækt] (v): phản ứng

set foot on [set fut] (exp): đặt chân lên

space [‘speis] (n): vũ trụ

spacecraft [‘speis’krɑ:ft] (n): tàu vũ trụ

technical failure [‘teknikl ‘feiljə] (n): trục trặc kỹ thuật

telegram [‘teligræm] (n): điện tín

temperature [‘temprət∫ə] (n): nhiệt độ

uncertainty [ʌn’sə:tnti] (n): sự không chắc chắn

venture [‘vent∫ə] (n): việc mạo hiểm  

weightlessness [‘weitlisnis] (n): tình trạng không trọng lượng

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 15 Lớp 11

artificial [,ɑ:’tifi∫əl] (adj): nhân tạo

carry out [‘kæri’aut] (v): tiến hành

launch [lɔ:nt∫] (v): phóng tàu vũ trụ

manned [‘mænd] (adj): có người điều khiển

mark a milestone [‘mailstoun] (exp): tạo bước ngoặt

satellite [‘sætəlait] (n): vệ tinh

3. Từ Vựng phần Listening Unit 15 Lớp 11

achievement [ə’t∫i:vmənt] (n): thành tựu

congress [‘kɔηgres] (n): quốc hội Mỹ

experiment [iks’periment] (n) : cuộc thí nghiệm

Mars [ma:z] (n): sao Hỏa

mission [‘mi∫n] (n): sứ mệnh, nhiệm vụ

NASA (National Aeronautics and Space Administration): cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ

return [ri’tə:n] (v): trở về 

4. Từ Vựng phần Listening Writing Unit 15 Lớp 11

appoint [ə’pɔint] (v): bổ nhiệm

biography [bai’ɔgrəfi] (n): tiểu sử

join [dʒɔin] (v): tham gia

leap [li:p] (n): bước nhảy

MSc (Master of Science) [‘mɑ:stə əv ‘saiəns] (n): thạc sỹ khoa học

mankind [mæn’kaind] (n): nhân loại

pilot [‘pailət] (n): phi công

quote [kwout] (n): lời trích dẫn

receive [ri’si:v] (v): nhận được

resign [,ri:’zain] (v): từ chức

step [step] (n): bước đi

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 15 Lớp 11

contact [‘kɔntækt] (v): liên lạc

figure [‘figə] (n): con số, hình

hurt [hə:t] (v): làm đau  

jacket [‘dʒækit] (n): áo khoác 

leg [leg] (n): chân 

mirror [‘mirə] (n): gương 

try on [‘trai’ɔn] (v): thử quần áo  

Fill in each blank space with one appropriate from the box.

manned     seriously    affected     space     radiation      groundless

weightlessness     harmless     journey    flown     appeared     effects

Before man had (1) ______ in space it was thought that his physical and mental capabilities might be (2)______ by long periods of (3) ______, and that he might be endangered by high levels of (4) _______. Yuri Gagariri’s first (5) _______ flight in April 1961 showed that man could live in space and, although this (6) ______ only lasted for 108 minutes, it gave encouragement to those interested in the future of (7) _______ space flight. In fact most of the early fears about man’s health in space have proved (8) ______, and although several odd medical (9) _____ have been observed, none has (10) ______ affected man’s ability for useful work.

Key

Before man had (1) flown in space it was thought that his physical and mental capabilities might be (2) affected by long periods of (3) weightlessness,and that he might be endangered by high levels of (4) radiation. Yuri Gagariri’s first (5) space flight in April 1961 showed that man could live in space and, although this (6) journey only lasted for 108 minutes, it gave encouragement to those interested in the future of (7) manned space flight. In fact most of the early fears about man’s health in space have proved (8) groundless, and although several odd medical (9) effects have been observed, none has (10) seriously affected man’s ability for useful work.

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 15 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 15 Lớp 10, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 11 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase – a, b, c or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  The Cosmonaut Training Center at Star City, Russia was named ______ him.

   

  • A.
   of
  • B.
   on
  • C.
   for
  • D.
   after
 • Câu 2:

  China became the third country in the, world to be able to independently carry ______ manned space flights.

  • A.
   on
  • B.
   out
  • C.
   off
  • D.
   over
 • Câu 3:

  Yuri Gagarin is the first human to fly ______ space.

  • A.
   in
  • B.
   to
  • C.
   into
  • D.
   around
 • Câu 4:

  Man has witnessed a great many significant ______ of science and technology in the past few decades.

  • A.
   achieves
  • B.
   achieved
  • C.
   achievers
  • D.
   achievements
 • Câu 5:

  He was pulled off an extraordinary ______ in completing the voyage single-handedly.

   

  • A.
   feast
  • B.
   feat
  • C.
   feature
  • D.
   fervour
 • Câu 6:

  Sputnik was the first ______ satellite made by the USSR.

  • A.
   manned
  • B.
   natural
  • C.
   artificial
  • D.
   live
 • Câu 7:

  From his window in space, Gagarin had a view = _____ of the Earth that no human beings had done before.

   

  • A.
   discription
  • B.
   vision
  • C.
   recognition
  • D.
   attention

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 15 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!