Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

Để giúp các em đọc bài đọc hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc và hoàn thành các bài tập, mời các em tham khảo bài học Unit 5 “Cultural Identity” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Reading

Cultural identity in modern society (Bản sắc văn hóa trong xã hội hiện đại)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form.  (Sử dụng từ điển để tìm ra ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ trong hộp. Sau đó hoàn thành câu với hình thức đúng của chúng.)

Guide to answer

1. He had taken it for granted that his friend would tell the truth. (Anh ấy đã cho rằng bạn của mình sẽ nói sự thật.)

2. Cultural identifiers are characteristics shared by individuals belonging to the same group or community. (Nhận diện văn hoá là những đặc điểm được chia sẻ bởi những cá nhân thuộc cùng một nhóm hoặc cộng đồng.)

3. When he studied abroad, he successfully integrated into the local culture. (Khi học ở nước ngoài, ông đã thành công hòa nhập văn hoá địa phương.)

4. His book covers all aspects of a migrant’s life. (Cuốn sách của ông bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống của một người nhập cư.)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 12 Reading

Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4). (Đọc đoạn văn về bản sắc văn hóa. Bốn câu đã được gỡ bỏ từ đoạn văn. Chọn một câu (a-d) để hoàn thành mỗi khoảng trống (1-4).)

Guide to answer

1b; 2d; 3c; 4a

There are various studies on cultural identity. (1) Cultural identity is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture. Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.

It is suggested that cultural identity develops in three stages. (2)  The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted. Cultural ideas and values provided by families, communities or the media are easily accepted without much critical thinking. In the second stage, called the cultural identity search, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. When people develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to and feel satisfied with their cultural identity, they reach the final stage called cultural identity achievement.

Living in their own country, people can easily acquire and maintain their cultural identity because they are fully exposed to different aspects of their native culture. They inherit their ancestors’ history, knowledge, language, beliefs, values, and customs, which have been passed from one generation to the next one. (3) However, people often do not confine themselves to one culture. In the age of globalisation, access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. A person’s cultural identity may be influenced by certain aspects of other cultures.

When people move to a new culture, they may react differently. Some people feel a strong urge to keep their cultural identity, so they continue speaking their language, cooking their food, wearing their traditional clothing, and celebrating their festivals. They also insist that their children and grandchildren maintain their cultural identity. (4) On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority. Yet, there are people who integrate into the new cultural environment while keeping their own cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture.

Tạm dịch

Có nhiều nghiên cứu khác nhau về nhận dạng văn hoá. Nhận dạng văn hoá thường được hiểu là bản sắc hay cảm giác thuộc về một nhóm có nền văn hoá riêng. Các cá nhân thường tự xác định mình bằng các định danh văn hoá như quốc tịch, dân tộc, địa điểm, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thức ăn.

Người ta cho rằng nhận dạng văn hoá phát triển trong ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, được biết đến như là bản sắc văn hoá không được xem xét, từ tuổi thơ, khi nền văn hoá được chấp nhận. Những ý tưởng và giá trị văn hoá do gia đình, cộng đồng hay giới truyền thông cung cấp dễ dàng chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều. Trong giai đoạn thứ hai, được gọi là tìm kiếm bản sắc văn hoá, thanh thiếu niên có thể trở nên tò mò hơn và sẵn sàng khám phá, phân tích và so sánh niềm tin của họ với các nền văn hoá khác. Khi người ta phát triển ý thức rõ ràng về nhận dạng văn hoá, biết họ thuộc về nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với bản sắc văn hoá của họ, họ đạt đến giai đoạn cuối gọi là đạt được văn hoá.

Sống ở đất nước của họ, mọi người có thể dễ dàng có được và duy trì bản sắc văn hoá của họ vì họ được tiếp xúc hoàn toàn với các khía cạnh khác nhau của văn hoá bản xứ của họ. Họ kế thừa lịch sử, kiến thức, ngôn ngữ, tín ngưỡng, giá trị và phong tục tập quán của tổ tiên họ đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, mọi người thường không chỉ giới hạn trong một nền văn hoá. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc truy cập Internet và các phương tiện truyền thông cung cấp liên lạc tức thì với nhiều nền văn hoá. Nhận dạng văn hoá của một người có thể bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh nhất định của các nền văn hoá khác.

Khi người ta chuyển sang một nền văn hoá mới, họ có thể phản ứng khác nhau. Một số người cảm thấy mạnh mẽ muốn duy trì bản sắc văn hoá, vì vậy họ tiếp tục nói ngôn ngữ của họ, nấu ăn, mặc quần áo truyền thống và ăn mừng lễ hội của họ. Họ cũng nhấn mạnh rằng con cái và các cháu của họ duy trì bản sắc văn hóa. Mặt khác, có những người chọn từ bỏ nền văn hoá di sản của họ và đồng hóa vào nền văn hoá mới của đa số. Tuy nhiên, có những người hòa nhập vào môi trường văn hoá mới trong khi giữ được bản sắc văn hoá riêng của họ và điều chỉnh linh hoạt các khía cạnh khác nhau của nền văn hoá mới.

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 12 Reading

Read the passage again and answer the questions. (Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. How do individuals define themselves? (Làm thế nào để các cá nhân xác định bản thân mình?)

2. What happens in the first and the second stages of the formation of cultural identity? (Điều gì xảy ra trong giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai của sự hình thành bản sắc văn hóa?)

3. When do people reach the final stage? (Khi nào con người ta đạt đến giai đoạn cuối?)

4. Why can people’s cultural identity be affected by other cultures even if they live in their native country? (Tại sao bản sắc văn hoá của con người có thể bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa khác ngay cả khi họ sống ở đất nước của họ?)

5. What are the three ways people react when they move to a new culture? (Ba cách mà mọi người phản ứng khi mà họ di chuyển đến một nền văn hóa mới là gì?)

Guide to answer

1. They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food. (Họ xác định bản thân thông qua (các định danh về văn hóa như) quốc tịch, dân tộc, vị trí, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục tập quán, quần áo và thức ăn.)

2. In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. (Trong giai đoạn đầu tiên, trẻ em mặc nhiên tiếp nhận văn hóa và chấp nhận những ý tưởng và giá trị văn hóa mà không có nhiều tư duy phê phán. Tuy nhiên, ở giai đoạn thứ hai, thanh thiếu niên có thể trở nên tò mò hơn và sẵn sàng khám phá, phân tích và so sánh tín ngưỡng của bản thân với các nền văn hóa khác.)

3. When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to, and feel satisfied with their cultural identity. (Khi họ phát triển một ý thức rõ ràng về bản sắc văn hóa, biết họ thuộc nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với bản sắc văn hóa của bản thân.)

4. Because access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. (Bởi vì việc truy cập vào Internet và các phương tiện truyền thông cung cấp cơ hội tiếp xúc nhanh chóng với nhiều nền văn hóa.)

5. First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture). (Thứ nhất, họ giữ bản sắc văn hóa của họ. Thứ hai, họ ‘hòa tan’ vào nền văn hóa mới của đại đa số mọi người. Thứ ba, họ hội nhập vào môi trường văn hóa mới (giữ bản sắc văn hóa của bản thân và điều chỉnh linh hoạt theo các khía cạnh khác nhau của nền văn hoá mới).

1.4. Task 4 Unit 5 lớp 12 Reading

What should you do to develop your cultural identity in today’s modern society? Discuss with a partner. (Bạn nên làm gì để phát triển bản sắc văn hóa của mình trong xã hội hiện đại ngày nay? Thảo luận với một người bạn)

Guide to answer

I think I should:

– keep our cultural identity.

– assimilate into the new culture of the majority.

– integrate into the new cultural environment (keeping our cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture)

Tạm dịch

Tôi nghĩ mình nên:

– giữ bản sắc văn hóa của chúng ta.

– hòa nhập vào văn hóa mới của chúng ta.

– hòa nhập vào môi trường văn hóa mới (giữ bản sắc văn hóa và điều chỉnh linh hoạt các khía cạnh khác nhau của nền văn hoá mới)

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần luyện tập đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • integrate /ˈɪntɪɡreɪt/   hòa nhập, hội nhập
 • aspect /ˈæspekt/   khía cạnh
 • willing /ˈwɪlɪŋ/   sẵn sàng, sẵn lòng
 • analyse /ˈænəlaɪz/   phân tích
 • expose /ɪkˈspəʊz/   tiếp xúc
 • globalization /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃn/  toàn cầu hóa
 • assimilate /əˈsɪməleɪt/   đồng hóa, hòa nhập

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Cultural Identity – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 mới Reading.

 • Câu 1:
  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  Although noise, commonly defined as unwanted sound, is a widely recognized form of pollution, it is very difficult to measure because the discomfort experienced by different individuals is highly subjective and, therefore, variable. Exposure to lower levels of noise may be slightly irritating, whereas exposure to higher levels may actually cause hearing loss. Particularly in congested urban areas, the noise produced as a byproduct of our advancing technology causes physical and psychological harm, and detracts from the quality of life for those who are exposed to it.

  Unlike the eyes, which can be covered by the eyelids against strong light, the ear has no lid, and is, therefore, always open and vulnerable; noise penetrates without protection. Noise causes effects that the hearer cannot control and to which the body never becomes accustomed. Loud noises instinctively signal danger to any organism with a hearing mechanism, including human beings. In response, heartbeat and respiration accelerate, blood vessels constrict, the skin pales, and muscles tense. In fact, there is a general increase in functioning brought about by the flow of adrenaline released in response to fear, and some of these responses persist even longer than the noise, occasionally as long as thirty minutes after the sound has ceased.

  Because noise is unavoidable in a complex, industrial society, we are constantly responding in the same way that we would respond to danger. Recently, researchers have concluded that noise and our response may be much more than an annoyance. It may be a serious threat to physical and psychological health and well-being, causing damage not only to the ear and brain but also to the heart and stomach. We have long known that hearing loss is America‟s number one nonfatal health problem, but now we are learning that some of us with heart disease and ulcers may be victims of noise as well. Fetuses exposed to noise tend to be overactive, they cry easily, and they are more sensitive to gastrointestinal problems after birth. In addition, the psychic effect of noise is very important. Nervousness, irritability, tension, and anxiety increase affecting the quality of rest during sleep, and the efficiency of activities during waking hours, as well as the way that we interact with each other.

  Which of the following is the author‟s main point?

  • A.
   Hearing loss is America’s number one nonfatal health problem.
  • B.
   Loud noises signal danger.
  • C.
   Noise may pose a serious threat to our physical and psychological health.
  • D.
   The ear is not like the eye.
 • Câu 2:

  According to the passage, what is noise?

  • A.
   Byproduct of technology.
  • B.
   Physical and psychological harm
  • C.
   Congestion.
  • D.
   Unwanted sound.
 • Câu 3:

  Why is noise difficult to measure?

  • A.
   All people do not respond to it in the same way.
  • B.
   It causes hearing loss.
  • C.
   It is unwanted.
  • D.
   People become accustomed to it.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!