Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Language – Ngôn ngữ

Để giúp các em tìm hiểu về cách phát âm nhanh, chậm; so sánh hơn lặp lại; thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng như luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau, mời các em tham khảo bài học Unit 5 “Cultural Identity” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Language.

Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các khung bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Language – Ngôn ngữ

Guide to answer

1. national costumes 

(trang phục dân tộc: quần áo truyền thống của người dân từ một quốc gia vào dịp đặc biệt.)

2. assimilate 

đồng hóa: trở thành một phần của quốc gia hoặc cộng đồng bằng cách hòa nhập hoàn toàn vào xã hội hoặc văn hóa của họ.)

3. custom 

(tập quán: một cách truyền thống để  hành  động và làm việc trong một xã hội.)

4. maintain

(duy trì: làm cho một cái gì đó tiếp tục theo cùng một cách như trước.)

5. cultural practices 

(thói quen văn hóa: các hoạt động liên quan đến tôn giáo, nghệ thuật, tập quán, chế độ ăn uống, …)

6. multicultural 

(đa văn hóa: bao gồm những người thuộc các chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau.)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 12 Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ ở bài 1.)

Guide to answer

1. Some ethnic groups have strange cultural practices such as walking on fire to prevent natural disasters. (Một số nhóm dân tộc có những hành động văn hóa kỳ lạ như là đi bộ để ngăn ngừa thiên tai.)

2. The Vietnamese people still follow the custom of giving lucky money to children during the Tet holidays. (Người dân Việt Nam vẫn theo tập quán tiền mừng tuổi cho trẻ con trong dịp tết.)

3. The Ao dai, cheongsam, kimono and sari are women’s national costumes in some Asian countries. (Áo dào, sườn xám, kimono và sari  là trang phục dân tộc của phụ nữ.)

4. Many ethnic groups find it difficult to maintain their own language or preserve their culture. (Nhiều nhóm sắc tộc cảm thấy khó khăn trong việc duy trì ngôn ngữ của mình hoặc bảo vệ nền văn hóa của họ.)

5. People living in a(n) multicultural society should learn to respect and understand different cultural values. (Những người sống trong một xã hội nên học cách tôn trọng nhau và hiểu  các giá trị văn hóa khác nhau.)

6. Migrants may lose their cultural identity as they become assimilated into the new community. (Người di cư có thể mất đi bản sắc văn hóa khi họ trở thành cộng đồng mới.)

1.3. Task 1 Unit 5 lớp 12 Pronunciation

The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

Click to listen


1.4. Task 2 Unit 5 lớp 12 Pronunciation

Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.  (Nghe và lặp lại các câu sau đây)  

Click to listen


1. He experienced great culture shock when he first came to Europe. (Anh ấy trải nghiệm sốc văn hóa mạnh khi lần đầu tiên anh ấy đến Châu Âu.)

2. The man in the red car over there is a good cook. (Người đàn ông trong cái ô tô đỏ đằng kia là một đầu bếp giỏi.)

3. Please don’t leave the garden gate open. (Làm ơn đừng để cánh cổng khu vườn mở.)

4. You can express your opinions at the end of this show. (Bạn có thể bày tỏ ý kiến của bạn vào cuối chương trình này.)

5. There’s a quiz show on Channel 7 tonight. (Có một chương trình đố vui trên Kênh 7 tối nay.)

1.5. Task 1 Unit 5 lớp 12 Grammar

Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Guide to answer

1. I (clean) have cleaned the whole house. Does it look nice and tidy? (Tôi đã dọn dẹp cả nhà. Nó trông đẹp và gọn gàng chứ?)

2. For many years, the villagers (try) have been trying  very hard to bring back the old custom. (Trong nhiều năm, người dân trong làng đang cố gắng rất khó để lấy lại các tập quán cũ.)

3. That tower (stand) has stood on top of the hill for 300 years. (Cái tháp đó đã đứng trên đỉnh đồi từ 300 năm nay.)

4. My father (work) has been working in the garden all morning. He has planted (plant) a lot of tulips and roses. (Cha tôi làm việc trong vườn trong tất cả các buổi sáng. Cha đã trồng nhiều hoa tulip và hoa hồng.)

5. They (go) have gone to. Hue to attend the festival there and won’t be back until next week. (Họ đã đến Huế để tham dự lễ hội ở đó và sẽ không trở lại cho đến tuần tới.)

6. I (not finish) haven’t finished reading the book about Thai culture yet, so I can’t answer your questions now. (Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách về văn hoá Thái Lan, vì vậy bây giờ tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn.)

1.6. Task 2 Unit 5 lớp 12 Grammar

Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives.  (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.) 

Guide to answer

1. My father’s cooking is getting better and better as the years go by. (Bố tôi nấu ăn ngày càng giỏi hơn theo từng năm.)

2. A lot of people are migrating to the city to look for work. The cost of living there is becoming higher and higher. (Rất nhiều người di cư đến thành phố để tìm việc. Chi phí sinh hoạt ở đó đang trở nên ngày càng cao hơn.)

3. It’s getting more and more difficult to find a job these days. (Ngày càng khó khăn để tìm công việc trong những ngày này.)

4. The race car was running faster and faster when it crashed into a tree. (Chiếc xe đua đã chạy ngày càng nhanh hơn khi nó đâm vào cây.)

5. With the development of the Internet, fewer and fewer people send greetings cards on special occasions. (Với sự phát triển của Internet, ngày càng ít người gửi thiệp chúc mừng vào những dịp đặc biệt.)

6. The practice of using more and more chemicals to improve crop yields is harmful to people’s health. (Thực tiễn của việc sử dụng ngày càng nhiều hóa chất để cải thiện sản lượng cây trồng có hại cho sức khỏe của người dân.)

1.7. Task 3 Unit 5 lớp 12 Grammar

Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives.  (Sử dụng thông tin trong bảng để hoàn thành các câu có so sánh hơn lặp đi lặp lại.) 

Guide to answer

1. It is becoming colder and colder this winter in New York. (Trời ngày càng lạnh hơn vào mùa đông này ở New York.)

2. Petrol prices are becoming lower and lower this year. (Giá xăng năm nay ngày càng giảm.)

3. More and more people are using the Internet in my city now. (Ngày càng nhiều người sử dụng Internet trong thành phố của tôi bây giờ.)

4. Josh was driving faster and faster when he realised that the police were trying to stop him. (Josh lái xe ngày càng nhanh khi anh ấy nhận ra rằng cảnh sát đang cố gắng cản anh ấy lại.)

5. Fewer and fewer customers went to ABC Supermarket last year. (Ngày càng ít khách hàng đến siêu thị ABC năm ngoái.)

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ

– Các từ vựng:

 • costume /ˈkɒstjuːm/   trang phục
 • assimilate /əˈsɪməleɪt/   đồng hóa
 • custom /ˈkʌstəm/   tập quán
 • multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/   đa văn hóa
 • respect /rɪˈspekt/   tôn trọng
 • express /ɪkˈspres/   thể hiện, biểu hiện
 • cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/   bản sắc dân tộc

– Cách phát âm nhanh, chậm

– Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

– So sánh hơn lặp lại

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Cultural Identity – Language​ chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 mới Language.

 • Câu 1:
  Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s): This is especially important in the age of globalisation, where countries face a daunting challenge to preserve their own cultural identities.

  • A.
   intimidating
  • B.
   delighting
  • C.
   encouraging
  • D.
   urging
 • Câu 2:

  Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s): The Indigenous experience, like with any form of belonging, is highly fluid and context-specific, meaning there are countless examples of what such cultural pluralities can look like.

  • A.
   countable 
  • B.
   uncountable
  • C.
   too few to count
  • D.
   too many be counted
 • Câu 3:

  Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s): Steve Kootenay-Jobin, Aboriginal housing coordinator at Mount Royal University, notes that many Indigenous students who move to the city for education, encounter culture shock.

  • A.
   avoid 
  • B.
   confront
  • C.
   overcome
  • D.
   wipe out

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language – Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!