Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Listening – Bài nghe

Bài học hướng dẫn các em nghe và thảo luận về kế hoạch hoạt động cho tuần lễ xanh.

Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và chuẩn bị một kế hoạch hành động cho Tuần Lễ Xanh trong trường của bạn. Trong kế hoạch của bạn, mô tả các hoạt động cho mỗi ngày và lý do thực hiện chúng.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Listening – Bài nghe

Guide to answer

 • Monday:

– activities: invite local enviromental groups to have booths at school

– reasons: students can go and talk to them

 • Tuesday:

– actives: check for any mould growth on the classroom furniture especially during hot and humid weather.

– reasons: clean classroom

2. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 2

 • Listen to a talk show and answer the following questions. (Nghe một cuộc trò chuyện và trả lời câu hỏi phía dưới)

1. What is the main topic of the talk show? (Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là gì?)

2. What is the aim of the Go Green initiative? (Mục đích chính của Sáng kiến xanh là gì?)

3. What does the mini project involve? (Kế hoạch nhỏ bao gồm những gì?)

4. What is the host’s opinion about the project? (Quan điểm của người dẫn chương trình về dự án là gì?)

Guide to answer

1. A secondary school’s Go Green movement in Cam Ranh.

2. To help their school to go green and save the planet.

3. Students spare ten minutes during the break time every weekday at school for green activities.

4. He hopes the project will encourage more people to change their lifestyles and go green.

 • Tapescript Listening Task 2

Host:  Welcometo our talk show “Green Living”. Today, we will hear from two secondary students, David and Mai, who will talk about the Go Green initiative at their school in Cam Ranh. David, can you tell us how you came up with the idea?

David: Well, in our science and enviromental studies classes, we realised that the way we live can strongly affect our enviroment. Since we are all passionate about enviromental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet.

Host: So what have you done so fas, Mai?

Mai: Two months ago, we launched our “ten-minute a day” mini project. It involves sparing ten minutes in our break time for specific green activities. We wanted to start with something small and involve as many students as possible.

Host: Great! What exactly are these activities?

David: On Mondays, during the “green ten minutes” students bring old and broken electronics like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling. At the end of the month, we intend to take the items to one of the electronic recycling centres in the city. We have also started an organic vegetable garden, so on Tuesdays, students can spend ten minutes working there, planting seeds, watering them and making sure they grow into healthy plants. We hope we can pick and eat our own vegetables . This will teach students that organically grown vegatables are tastier and healthier since no chemicals or pesticides go into their bodies. There will be no soil pollution caused by chemical fertilisers.

Mai: On Wednesdays, we invite local enviromental groups to have booths at school so students can go and talk to them during the “Green ten minute”, and ask any questions. Then on Thursdays, we check for any mould growth on the classroom furniture especially during hot and humid weather.

 Host: How about Fridays?

David: We thought the last day of the week would  be a good time for a quiz to testour enviromental knowledge and increase our green awareness. So each time a class prepares five quiz questions for other students t answer during the “green ten minutes”. And we give out prizes for the best answers.

Host: Sounds fun! Thank you, Mai and David, for sharing your enviromental ideas with our listeners. We hope that your mini project will inspire more people to change their lifestyle  sand go green.

 • Dịch Script

MC: Chào mừng đến với chương trình “Cuộc sống Xanh” của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ từ hai học sinh trung học, David và Mai, những người sẽ nói về Hành trình Xanh tại trường học của họ ở cam Ranh. David, bạn có thể nói cho chúng tôi biết ý tưởng cả bạn hình thành như thế nào?

David: vâng, trong lớp học nghiên cứu khoa học và môi trường của chúng tôi, chúng tôi nhận rẳng cách sống của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ đến môi trường chúng ta đang sống. Vì tất cả chúng ta đều đam mê những sản phẩm thuộc về môi trường, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi nên làm thứ giò đó để giúp trường của chúng tôi xanh và bảo vệ được thực vật của chúng tôi.

MC: Vậy bạn đã làm gì, Mai?

Mai: hai tháng trước, chúng tôi đã giới thiệu dự án nhỏ “mười phút một ngày”. Nó bao gồm việc tiết kiệm mười phút trong thời gian nghỉ giải lao dành cho các hoạt động xanh đặc biệt. Chúng tôi muốn bắt đầu từ một cái gì đó nhỏ và liên quan đến càng nhiều đến học sinh càng tốt.

MC: Tuyệt vời! Chính xác những hoạt động này là gì?

David: Vào thứ Hai, trong khoảng thời gian “xanh mười phút”, học sinh mang đồ điện cũ và bị hỏng giống như điện thoại và máy nghe nhạc đã qua sử dụng để tái chế. Vào cuối tháng, chúng tôi dự định mang những vật dụng này đến một trong những trung tâm tái chế điện tử thành phố. Chúng tôi cũng đã bắt đầu trồng một vườn rau hữu cơ, vì vậy vào các ngày thứ Ba, học sinh có thể dành 10 phút làm việc ở đó, trồng hạt giống, tưới nước cho chúng và đảm bảo rằng chúng phát triển thành cây khỏe mạnh. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể hái và ăn rau của chúng tôi ngon hơn và khỏe mạnh hơn. Điều này sẽ dạy cho học sinh rằng rau hữu cơ tăng trưởng được ngon hơn và khỏe hơn vì không có hóa chất hay thuốc trừ sâu đi vào cơ thể của họ. Sẽ không có ô nhiễm đất gay ra bởi phân hóa học

Mai: Vào thứ Tư, chúng tôi mời các nhóm môi trường địa phương mở gian hàng tại trường học để học sinh có thể đến và trò chuyện cùng họ trong suốt “10 phút xanh”, và hỏi bất kỳ câu hỏi nào. sau đó vào thứ Năm, chúng tôi kiểm tra sự phát triển mẫu đồ nội thất lớp học đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.

MC: Vậy còn thứ Sáu?

David: Chúng tôi nghĩ ngày cuối cùng của tuần sẽ là thời gian tốt nhất để kiểm tra kiến thức về môi trường và tăng nhận thức về vấn đề này. Vì vậy mỗi lần, một lớp chuẩn bị 5 câu đố cho học sinh khác trả lời trong “mười phút xanh”. Và chúng tôi tặng giả trưởng cho câu trả lời tốt nhất.

MC: Nghe thật thú vị! Cảm ơn Mai và David vì đã chia sẻ những ý tưởng môi trường của bạn đến với người nghe. Chúng tôi hy vọng rằng dự án nhỏ của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người thay đổi lối sống của họ và tiến tới một màu xanh.

3. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 3

Listen again and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Guide to answer

1. David and Mai are in the same class. (David và Mai học cùng lớp.)

=> Not given (thông tin không được đề cập đến trong bài)

2. The students decided to start the project while they were attending science and technology classes. (Các sinh viên đã quyết định bắt đầu dự án trong khi họ đang tham dự các lớp học khoa học và công nghệ.)

=> False (in their science and enviromental studies classes)

Thông tin :” in our science and enviromental studies classes, we realised that the way we live can strongly affect our enviroment.”

3. The project has been going on for a week. (Dự án đã được tiến hành được 1 tuần rồi.)

=> False (2 weeks)

Thông tin: “Two months ago, we launched our “ten-minute a day” mini project. ”

4. The second-hand electronics will be taken to a recycling centre. (Các thiết bị điện tử cũ sẽ được đưa đến một trung tâm tái chế.)

=> True

Thông tin: “students bring old and broken electronics like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling. At the end of the month, we intend to take the items to one of the electronic recycling centres in the city.”

5. Students use organic fertilisers. (Học sinh sử dụng phân bón hữu cơ.)

=> True

Thông tin: “We have also started an organic vegetable garden, so on Tuesdays, students can spend ten minutes working there, planting seeds, watering them and making sure they grow into healthy plants.”

4. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 4

Listen again and complete the table. Use more than five words for each blank. (Nghe một lần nữa và hoàn thành bảng. Sử dụng hơn năm chữ cho mỗi khoảng trống.)

Days of week Green activities
Monday  
Tuesday  
Wednesday  
Thursday  
Friday  

 

Guide to answer

1. bring old and broken electronic like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling.

(Mang đồ điện cũ và hỏng giống như điện thoại và máy nghe nhạc đã qua sử dụng để tái chế.)

2. spend ten minutes working on organic vegetable garden, planting seeds, watering them and making sure they grow into healthy plants.

( Dành 10 phút để làm việc trên vườn rau hữu cơ, trồng hạt giống, tưới nước cho chúng và chắc chắn chúng lớn lên thành cây khỏe mạnh.)

3. invite local enviromental groups to have booths at school so students can go and talk to them during the “Green ten minute”, and ask any questions.

(Mời các nhóm môi trường địa phương có gian hàng tại trường học để học sinh có thể đến và trò chuyện cùng họ trong suốt “mười phút xanh”, và hỏi bất kì câu hỏi nào.)

4. check for any mould growth on the classroom furniture especially during hot and humid weather.

(Kiểm tra nội thất lớp học đặc biệt trong suốt khoảng thời gian thời tiết nóng và ẩm mốc.)

5. each time a class prepares five quiz questions for other students answer during the “green ten minutes”. And we give out prizes for the best answers.

(Mỗi lần một lớp học sẽ đưa 5 câu hỏi cho học sinh khác trả lời trong suốt “10 phút xanh”. Và chúng tôi tặng giải thưởng cho câu trả lời tốt nhất.)

5. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 5

Work in pairs. Discuss what you can do to change your lifestyles and go green. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn có thể làm để thay đổi lối sống của bạn và sống xanh.) 

Guide to answer

– reduce  waste

– conserve energy

– conserve water

– eat local, organic foods

6. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 3 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 mới Listening.

 • Câu 1:
  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

  There is little ____ of things improving soon.

  • A.
   probability
  • B.
   probably
  • C.
   probable
  • D.
   probabilities
 • Câu 2:

  We need to act quickly to ____ to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

  • A.
   adapt
  • B.
   go back
  • C.
   reverse
  • D.
   transit
 • Câu 3:

  Information technology has ____ our lives.

  • A.
   evolved
  • B.
   reserved
  • C.
   assimilated
  • D.
   transformed

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!