Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học hướng dẫn các em nghe và thảo luận về phong trào xanh ở Việt Nam thông qua những mẫu câu và từ vựng đã được cung cấp.

Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box. (Nghe một cái nhìn tổng quan của phong trào xanh ở Việt Nam. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

1. People in Viet Nam have become more aware of the environmental issues. (Người dân ở Việt Nam đã trở nên ý thức hơn về vấn đề môi trường.)

2. Super Motor Viet Nam has been working with ‘Go Green Programme’ to develop new environmentally friendly vehicles. (Siêu Motor Việt Nam đã làm việc với Chương trình ‘Go Green’ để phát triển xe thân thiện với môi trường mới.)

3. A tree-planting festival is organised by The Plaza’s as part of their Go Green campaign. (Một lễ hội trồng cây được tổ chức bởi The Plaza như là một phần của chiến dịch Go Green của họ.)

4. On The Plaza’s Green Day, disposable plastic bags are replaced with eco-friendly paper bags. (Vào Green Day của Plaza, túi nhựa dùng một lần được thay thế bằng túi giấy thân thiện môi trường.)

5. All The Plaza’s shopping centres turn their lights on to celebrate Earth Hour. (Tất cả các trung tâm mua sắm của Plaza bật đèn để kỷ niệm Giờ Trái đất.)

Guide to answer

1. People in Viet Nam have become more aware of the environmental issues.

=> True

Thông tin: “With the economic development in recent years, people’s environmental awareness in Viet Nam has also increased.”

2. Super Motor Viet Nam has been working with ‘Go Green Programme’ to develop new environmentally friendly vehicles.

=> False

Thông tin: “Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in … This project is part of the Go Green Programme,”

3. A tree-planting festival is organised by The Plaza’s as part of their Go Green campaign.

=> True

Thông tin: “Another Go Green campaign is organised by The Plaza’s. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival”

4. On The Plaza’s Green Day, disposable plastic bags are replaced with eco-friendly paper bags.

=> True

Thông tin: “To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza’s Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.”

5. All The Plaza’s shopping centres turn their lights on to celebrate Earth Hour.

=> False

Thông tin: “Every year, The Plaza’s takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.”

 • Tapescript Listen Communication Task 1

With the economic development in recent years, people’s environmental awareness in Viet Nam has also increased. There have been many green initiatives in both urban and rural communities, which have inspired people to change their lifestyles and help to protect the environment.

Since 2008, ‘Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in organising training courses for staff members of national parks and nature reserves. The aim is to help them to learn more about environmental solutions and protection strategies. This project is part of the Go Green Programme, co­organised by the Viet Nam Environment Protection Administration and the Ministry of Education and Training.

Another Go Green campaign is organised by The Plaza’s. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival, Nature and Environment photo contest, and No Bag Day. Every year, The Plaza’s takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.

To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza’s Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.

It is clear that Viet Nam’s government has made a great effort to promote the country’s green movement. This has also helped people to adopt environmentally responsible behaviour towards nature.

 • Tạm dịch:

Với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, nhận thức về môi trường của người dân ở Việt Nam cũng đã tăng lên. Đã có nhiều sáng kiến xanh trong cả cộng đồng đô thị và nông thôn, đã thu hút mọi người thay đổi lối sống của họ và giúp bảo vệ môi trường.

Từ năm 2008, “Tổ chức giáo dục thiên nhiên Việt Nam” đã phối hợp với Siêu Motor Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Mục đích là để giúp họ tìm hiểu thêm về các giải pháp môi trường và chiến lược bảo vệ. Dự án này là một phần của Chương trình sáng kiến xanh, do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Bộ Giáo dịc và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Một chiến dịch Xanh khác được tổ chức bởi Plaza. Nó bao gồm một loạt các hoạt động xanh như lễ hội trồng cây, cuộc thi ảnh Thiên nhiên và Môi trường, và Ngày Không Túi. Hàng năm, The Plaza tham gia vào sự kiện Giờ Trái Đất khi tất cả các trung tâm mua sắm của họ tắt đèn để nhắc nhở khách hàng tiết kiệm điện.

Để khuyến khích việc sử dụng túi nhựa dùng một lần, người mua sắm tại The Plaza của Green Day chỉ được cung cấp túi giấy thân thiện với môi trường.

Rõ ràng là chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn để thúc đẩy phong trào xanh của đất nước. Điều này cũng đã giúp con người áp dụng các hoạt động có trách nhiệm với môi trường đối với thiên nhiên.

2. Unit 3 Lớp 12 Communication Task 2

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận về câu hỏi sau đây.)

How can you contribute to the green movement in Viet Nam? (Làm thế nào bạn có thể đóng góp cho phong trào xanh tại Việt Nam?)

Guide to answer

I think we should walk and ride bicycles more often instead of riding motorcycles or driving cars to save energy and to reduce emissions of harmful chemicals into the environment.

3. Unit 3 Lớp 12 Culture Task 1

 • Quickly read the text and answer the questions that follow. (Đọc nhanh và trả lời các câu hỏi)

A GREEN PLACE TO LIVE AND ENJOY LIFE

If you are tired of modern life and you want to contribute more to building a better planet for future generations, think about the following places. According to the Global Green Economy Index (GGEI) 2014 – a detailed assessment of the performance of each country in every continent in the global green economy – Germany and some Scandinavian countries ranked top of the list. The top five countries included Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark. In addition, the ten greenest cities were Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

Green Stockholm, Sweden

Stockholm dwellers are fortunate to live in one of the greenest capitals in the world. And they try their best to keep it that way. The city is well known for its cycle paths and lanes full of commuters wearing helmets. For people who prefer public transport, there are buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment. Besides, both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

Visitors to Stockholm will be amazed to see that all hotels, hostels and guest houses are environmentally friendly and certified with eco-labels. It’s so great that almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality. There is no doubt to say that waste in Stockholm is converted into valuable resources. With the recycling revolution and effective waste management, Stockholm has been reducing the amount of waste to rubbish dump to less than 1%.

 • Bài dịch Culture Task 1

Địa điểm xanh để sống và hưởng thụ cuộc sống

Nếu bạn mệt mỏi với cuộc sống hiện đại và bạn muốn đóng góp nhiều hơn để xây dựng một hành tinh tốt hơn cho thế hệ tương lai, hãy suy nghĩ về những nơi sau đây.  Theo chỉ số Kinh Tế Xanh Toàn Cầu (GGEI) năm 2014 – đánh giá chi tiết về hiệu suất của từng quốc gia ở mọi châu lục trong nền kinh tế xanh toàn cầu – Đức và một số nước Scandinavian xếp hạng đầu gồm Thụy Điển, Na Uy, Costa Rica, Đức và Đan Mạch. Ngoài ra, có 10 thành phố xanh nhất là Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, và Oslo.

Stockholm, Thụy Điển

Những cư dân Stockholm thật may mắn khi sống ở một trong những thủ đô xanh nhất trên thế giới. Và họ cố gắng hết sức để giữ nó theo cách của họ. Thành phố được biết đến với những con đường hầm và làn xe có nhiều người đội mũ bảo hiểm. Đối với những người thích giao thông công cộng, có xe buýt và xa taxi chạy bằng năng lượng tái tạo, thực sự tốt cho môi trường. Bên cạnh đó, cả phương tiện giao thông công cộng và tư nhân có thể sử dụng khí sinh học được sản xuất từ  các nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ tiên tiến.

Du khách đến Stockholm sẽ ngạc nhiên khi thấy tất cả các khách sạn, nhà nghỉ và nhà khác đều thân thiện với môi trường và được chứng nhận sinh thái. Thật tuyệt vời khi gần 100% chất thải gia đình trong thành phố được tái chế và được sử dụng để sưởi ấm và tạo điện; và nước uống luôn có chất lượng cao và đáng tin cậy. Không có nghi ngờ gì khi nói rằng chất thải ở Stockholm được chuyển thành tài nguyên có giá trị. Với cách mạng tái chế và quản lý chất thải hiệu quả, Stockholm đã giảm lượng rác thải ra bãi rác xuống dưới 1%.

Guide to answer

1. What are the top five countries and ten cities according to GGEI 2014? (5 quốc gia và 10 thành phố hàng đầu theo GGEI 2014 là gì?)

–> The five greenest countries are Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark and the ten greenest cities are Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

2. How do Stockholmers travel around in the city? (Du lịch quanh thành phố Stockholmers như thế nào?)

–> They often wear helmets when travel around in the city on cycle paths and lanes or they can use public transport with buses and taxis that run on renewable energy.

3. How do Stockholmers make their public transport sustainable? (Stockholm làm thế nào để phương tiện giao thông công cộng của họ trở nên bền vững?)

–> They make their public transport sustainable by using buses and taxis that run on renewable energy.

4. How do the people in Stockholm treat waste? (Người dân ở Stockholm làm thế nào để xử lý chất thải?)

–> They convert it into valuable resources. Almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality.

4. Unit 3 Lớp 12 Culture Task 2 

Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về câu hỏi.)

What should people in big cities in Viet Nam do to make their city become a green city like Stockholm? (Mọi người ở các thành phố lớn ở Việt Nam nên làm gì để làm cho thành phố của họ trở thành một thành phố xanh như Stockholm?)

Guide to answer

People in big cities in Viet Nam should:

– both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

– travel by buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment

5. Trắc nghiệm Unit 3 Lớp 12 Communication and Culture

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 The Green Movement – Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Cách mạng xanh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  At the end, everybody cleaned up the whole room, that I hadn’t expected before. 

  • A.
   At the end
  • B.
   cleaned up
  • C.
   that
  • D.
   expected
 • Câu 2:

  My mother lives next to me which is really convenient.

  • A.
   lives
  • B.
   me
  • C.
   which
  • D.
   convenient

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Unit 3 Lớp 12 Communication and Culture

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!