Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề những những thành phố tương lai.

Use a dictionary to find the meaning of the words in the box. Then complete the sentences with their correct forms. (Dùng từ điển tìm nghĩa của từ cho khung sau đó hoàn thành câu câu bằng dạng đúng của những từ đó)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Reading – Đọc hiểu

Detect          promote     warning     sensor     insoluble       dweller

1. The government has issued a(n)____ that there might be another powerful earthquake.

2. Many devices have been invented to help doctors to_____ diseases early.

3. This lamp has a(n) _____ inside. You can adjust its brightness by touching the base.

4. The government has suggested different policies to _____ economic growth.

5. Air pollution is a(n)____ problem in this city.

6. Many city ____, especially in developing countries, still live in poverty

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. a warning

2. detect

3. a sensor

4. promote

5. an insoluble

6. dwellers

Bài dịch:

1. Chính phủ đã đưa ra cảnh báo rằng có thể có một trận động đất mạnh nữa.

2. Nhiều thiết bị đã được phát minh để giúp các bác sĩ phát hiện bệnh sớm.

3. Đèn này có cảm biến bên trong. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của nó bằng cách chạm vào đế.

4. Chính phủ đã đưa ra các chính sách khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

5. Ô nhiễm không khí là một vấn đề không giải quyết được của thành phố này.

6. Nhiều người dân thành phố, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vẫn còn sống trong nghèo đói.

2. Unit 9 Lớp 11 Reading Task 2

Read the text about Superstar City and choose the best title for it. (Đọc bài nói về thành phố Superstar và chọn tiêu đề cho đoạn đọc)

A. Superstar City’s Infrastructure Network

B. Superstar City – A Safe Place to Live

C. A Safe and Green City

Now is the year 2060. Barbara is an engineer working for Hi-tech Operation Centre of Superstar City. Her job is to detect and analyse any threats to public safety such as floods, earthquakes, and even pollution. Thanks to various sensors installed in every home and public place, Barbara’s centre can predict probable disasters, identify their locations and send a rescue team to help the people in danger. If warnings and assistance are given in good time, people’s lives are well protected.

Barbara’s husband, Mark, is working for Eco Infrastructure Network, whose main function is to deal with urban environmental problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable. Mark and his colleagues are city planners. They design and carry out projects aiming to reduce fossil fuel consumption, find renewable fuels for public transport, and promote other clean air efforts. Thanks to these projects, city dwellers mainly use wind and sun energy for cooking, lighting and heating their homes. To ensure there is no shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water. These projects have proved to be very effective in dealing with global climate change, which was considered an insoluble problem in the first thirty years of this century.

Like most Superstar City dwellers, Barbara and Mark are quite happy with their life and work. They have to work only four days a week, four hours a day. Everybody has more time for study, entertainment and relaxation. This safe, environmentally friendly city is like a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

C: A safe and green City

Bài dịch:

A. Mạng cơ sở Hạ tầng Superstar City

B. Superstar City – Một nơi an toàn để sống

C. Một thành phố xanh và an toàn

Thành phố của ngày mai

Bây giờ là năm 2060. Barbara là một kỹ sư đang làm việc cho Trung Tâm Điều Khiển Công Nghệ Cao của thành phố Superstar. Công việc của cô ấy là dò tìm và phân tích những mối đe dọa cho sự an toàn của công chúng như lụt lội, động đất và thậm chí cả sự ô nhiễm. Nhờ có những bộ dò tìm bằng cảm ứng được lắp đặt trong mọi gia đình và nơi công cộng mà trung tâm của Barbara có thể dự đoán khá năng xảy ra thiên tai, xác định được những nơi sẽ xảy ra và cử đội cứu hộ đến giúp những người gặp nguy hiềm. Nếu cảnh báo và sự hỗ trợ được đưa ra đúng lúc thì cuộc sống của người dân sẽ được bảo vệ tốt.

Chồng của Barbara, Mark, đang làm việc cho Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Sinh thái có chức năng chính là giải quyết những vấn đề môi trường để làm cho thành phố Superstar xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mark và các đồng nghiệp của anh đều là những nhà hoạch định đô thị. Họ thiết kế và thực hiện các dự án nhằm giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu, tìm nguồn nhiên liệu có thể tái tạo được dành cho giao thông công cộng, thúc đẩy những nỗ lực làm trong sạch bầu không khí. Nhờ có những dự án này mà người dân thành phố chủ yếu sử dụng sức gió và năng lượng mặt trời đế nấu nướng, thắp sáng và sưởi ấm trong nhà. Để bảo đảm không có sự thiếu hụt nước sạch, nước thải được xử lý và biến thành nước uống. Những dự án này đã chứng tỏ rất có hiệu quả trong việc xử lý biến đổi khí hậu được xem là một vấn đề không giải quyết được trong 30 năm đầu của thế kỷ này.

Giống như những người dân của thành phố Superstar, Barbara và Mark rất vui với cuộc sống và công việc. Họ chỉ phải làm 4 ngày một tuần, 4 giờ một ngày. Mọi người đều có thêm thời gian để học, giải trí và thư giãn. Thành phố an toàn và thân thiện với môi trường này giống như thiên đường của người dân, những người có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt nhất.

3. Unit 9 Lớp 11 Reading Task 3

Read the text again and ansewer the questions. (Đọc lại đoạn đọc và trả lời câu hỏi)

1. What do Barbara and Mark do?

2. How can Barbara’s centre predict and locate disasters?

3. What is the main function of Eco Infrastructure Network?

4. Find one example of people’s efforts to make the city cleaner and greener.

5. Why are Superstar City dwellers happy with their life and work?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Barbara is an engineer and Mark is a city planner

2. It can predict and locate probable disasters by using the sensors installed in very home and public place.

3. Its main funtion is to deal with urban environmental problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable.

4. An example is people’s use of renewable fuels for cooking, lighting and heating.

5. Because they have more time for study, entertainment and relaxation; they can enjoy the highest quality of life.

Bài dịch:

1. Barbara và Mark làm gì?

Barbara là một kỹ sư và Mark là người lập kế hoạch cho thành phố.

2. Trung tâm của Barbara có thể dự đoán và xác định thiên tai như thế nào?

Nó có thể dự đoán và xác định các thiên tai có thể xảy ra bằng cách sử dụng các cảm biến được cài đặt ở mọi nơi ở và nơi công cộng.

3. Chức năng chính của Mạng Cơ sở hạ tầng Sinh thái là gì?

Chức năng chính của nó là giải quyết các vấn đề về môi trường đô thị để giúp cho Thành phố Superstar trở nên xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn.

4. Tìm một ví dụ về nỗ lực của mọi người để làm cho thành phố sạch hơn và xanh hơn.

Một ví dụ là người ta sử dụng nhiên liệu tái tạo để nấu ăn, thắp sáng và sưởi ấm.

5. Tại sao cư dân thành phố Superstar lại hài lòng với cuộc sống và công việc của họ?

Bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để học tập, giải trí và thư giãn; họ có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao nhất.

4. Unit 9 Lớp 11 Reading Task 4

Complete the following summary about Superstar City, using the words in the text. (Hãy hoàn thành phần về thành phổ Superstar, dùng từ trong bài đọc.)

It is the year 2060. Superstar City is a (1) ___place to live in. Its Hi-tech Operation Centre is capable of (2)____ and locating any (3)____ to public safety. This is also a clean and green city where environmentally friendly (4)____ sources are used. The city planners design and (5) _____ projects which aim to (6) global climate change. Superstar City is a (7)____ for city dwellers who can enjoy the highest quality of life.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. safe

2. detecting

3. threats

4. energy

5. carry out

6. deal with

7. paradise

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Năm 2060, Superstar City là một nơi an toàn để sinh sống. Trung tâm hoạt động công nghệ cao của nó có khả năng phát hiện và tìm ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng. Đây cũng là một thành phố sạch và xanh, nơi sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Các nhà quy hoạch đô thị tiến hành các dự án nhằm đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Superstar City là một thiên đường dành cho người dân thành phố có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng cao nhất.

5. Unit 9 Lớp 11 Reading Task 5

Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060? Explain your reasons. (Em có nghĩ rằng tất cả các thành phố của chúng ta đều giống thành phố Superstar vào năm 2060 không? Hãy giải thích lý do em đưa ra)

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về những thành phố tương lai. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:

  Now is the year 2060. Barbara is an engineer working for Hi-tech Operation Centre of Superstar City. Her job is to detect and analyse any threats to public safety such as floods, earthquakes, and even pollution. Thanks to various sensors installed (1)____every home and public place, Barbara’s centre can (2)____ probable disasters, identify their locations and send a rescue team to help the people in danger. If warnings and assistance are given in good time, people’s lives are well protected.

  Barbara’s husband, Mark, is working for Eco (3)_____ Network, whose main function is to deal with urban(4)____ problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable. Mark and his colleagues are city planners. They design and carry out projects aiming to reduce fossil fuel consumption, find renewable fuels for public transport, and promote other clean air efforts. Thanks to these projects, city dwellers mainly use wind and sun energy for cooking, lighting and heating their homes. To ensure there is no (5)______ of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water. These projects have proved to be very effective in dealing with global climate change, which was considered an insoluble problem in the first thirty years of this century.

  Like most Superstar City dwellers, Barbara and Mark are quite happy with their life and work. They have to work only four days a week, four hours a day. Everybody has more time for study, entertainment and relaxation. This safe, environmentally friendly city is like a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

  (1) __________

  • A.
   in
  • B.
   at
  • C.
   on
  • D.
   off
 • Câu 2:

  (2) __________

  • A.
   predict
  • B.
   retell
  • C.
   forespeak
  • D.
   foretell

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Reading Unit 9 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!