Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Communication and Culture giúp các em có 1 cái biết tới các di sản văn hóa trên thế giới và lịch sử của 1 vài nơi. 

Work in groups. Your group needs to decidc on a heritage site to visit on your nexxt field trip. (Làm việc theo nhóm. Nhóm em cần quyết định chọn một khu di sản để đi thăm trong chuyến thực địa sắp tới.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

You may choose one from the five World Heritage Sites in Viet Nam included in this unit or from the other three sites: Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, or Citadel of the Ho Dynasty.

Hoi An Ancient Town

 • a well-preserved example of a Southeast Asian trading port dating from the 15th to the 19th century
 • tourist attractions: temples, pagodas, ancient homes, relics of the Sa Huynh and Cham cultures, Hoi An River, Cua Dai Beach, and Cham Island

My Son Sanctuary

 • a large complex of religious relics comprising more than 70 architectural works such as towers, temples, and tombs Citadel of the Ho Dynasty

Citadel of the Ho Dynasty

 • the only stone citadel in Southeast Asia
 • major stone sections remain intact thanks to the unique construction techniques
 • located in a landscape of great scenic beauty

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

Bạn có thể chọn một trong 5 di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam hoặc từ ba địa điểm khác: Khu phố cổ Hội An, Khu Bảo tồn Mỹ Sơn, hoặc Thành nhà Hồ.

Phố cổ Hội An

• ví dụ điển hình về một cảng thương mại ở Đông Nam Á từ năm 15 đến thế kỷ 19

• các điểm tham quan du lịch: đền, chùa, nhà cổ, di tích của Sa Huỳnh và văn hoá Chàm, sông Hội An, bãi biển Cửa Đại và đảo Chàm

Khu bảo tồn Mỹ Sơn

• một tập hợp các di tích tôn giáo lớn bao gồm hơn 70 công trình kiến trúc như tháp, đền thờ và ngôi mộ

Thành nhà Hồ

• Thành đá duy nhất ở Đông Nam Á

• các đoạn đá lớn vẫn còn nguyên vẹn nhờ các kỹ thuật xây dựng độc đáo

• Nằm trong khung cảnh phong cảnh đẹp tuyệt vời

2. Unit 8 Lớp 11 Communication Task 2

Present your group’s decision on the heritage site to visit to the class. Try to convince your classmates that this would be the best place to see. (Trình bày quyết định của nhóm em về khu di sản sẽ đến thăm trước lớp. Cố gắng thuyết phục các bạn cùng lớp rằng đó là nơi tốt nhất nên đến thăm.)

3. Unit 8 Lớp 11 Culture Task 1

Look at the photo of Taj Mahal, a World Heritage Site. Answer the questions. (Hãy nhìn tấm ảnh về ngôi đền Taj Mahal, một di sản thế giới rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.)

1. Where do thik it is? (Bạn nghĩ đó là ở đâu?)

2. What do you think you can see there? (Bạn nghĩ bạn sẽ thấy gì ở đó?)

4. Unit 8 Lớp 11 Culture Task 2

Read the text. Match the highlighted words in the text with the definitions below. (Đọc bài khóa, ghép những từ được tô đậm trong bài đọc với đúng định nghĩa bên dưới)

Taj Mahal is giant mausoleum of white marble in Arga, India. It was built by order of the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his favourite wife, Mumtaz Mahal, who died when giving birth to her 14th child in 1631. Legend has it that Shah Jahan made a promise to build her the most beautiful tomb ever known. The construction started in 1632 and was completed in 1648. Other parts of this complex such as the mosque, the guest house and the main gateway were added later and completed in 1653. The most magnificent feature of Taj Mahal to notice is the central dome on top of the tomb. The dome with its top decorated with a lotus design is 35 metres tall.

As acknowledged by UNESCO, Taj Mahal represents the greatest architectural and artistic achievement of Muslim art. It is considered to be a masterpiece of architectural style in design and construction technique. The balance and harmonious blending of various elements contributes to its unique beauty. Recognised as a World Heritage Site in 1983, the Taj Mahal complex, including the tomb, mosque, guest house, and main gate had preserved the original qualities of the buildings.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. dome

2. masterpiece

3. mausoleum

4. mosque

Bài dịch: 

Taj Mahal là một lăng mộ khổng lồ của đá cẩm thạch trắng ở Arga, Ấn Độ. Nó được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng niệm người vợ yêu thích của mình, Mumtaz Mahal, người đã chết khi sinh đứa con thứ 14 vào năm 1631. Theo truyền thuyết Shah Jahan đã hứa sẽ xây dựng ngôi mộ đẹp nhất cho bà. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1632 và đã được hoàn thành vào năm 1648. Các khu khác của phức hợp này như nhà thờ Hồi giáo, nhà khách và cổng chính đã được thêm vào sau và hoàn thành vào năm 1653. Kiến trúc tuyệt vời nổi tiếng của Taj Mahal là mái vòm trên đỉnh giữa của ngôi mộ. Phía trên kiến trúc thiết kế hoa sen cao 35 mét.

Được công nhận bởi UNESCO, Taj Mahal tượng trưng cho thành tựu kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại nhất của nghệ thuật Hồi giáo. Nó được coi là một kiệt tác của phong cách kiến trúc trong kỹ thuật thiết kế và xây dựng. Sự cân bằng và pha trộn hài hòa giữa các yếu tố góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo của nó. Được công nhận là di sản thế giới vào năm 1983, khu phức hợp Taj Mahal, bao gồm ngôi mộ, nhà thờ Hồi giáo, nhà khách và cổng chính đã giữ được những đặc tính ban đầu của tòa nhà.

1. một mái vòm tròn có mặt tròn

mái vòm

2. một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời

kiệt tác

3. tòa nhà ấn tượng có ngôi mộ hoặc một nhóm mộ

lăng mộ

4. một nơi dành cho người Hồi giáo để thờ phụng

nhà thờ Hồi giáo

5. Unit 8 Lớp 11 Culture Task 3

Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Why was Taj Mahal built?

2. How long did it take to complete the construction of the Taj Mahal complex?

3. Why is Taj Mahal considered to be an outstanding work of art?

Bài dịch và câu trả lới chi tiết:

1. It was built by order of the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his favour wife, Mumtaz, who died in childbirth.

2. It took 21 years, from 1632 to 1653.

3. Taj Mahal features a magnificient marble dome on the top of the tomb, decorated w a lotus design. It represents the greatest architectural and artistic achievement Muslim art. Its unique beauty comes from the balance and harmonious blending various elements.

Bài dịch:

1. Tại sao Taj Mahal được xây dựng?

Nó được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng niệm người vợ yêu quý của ông, Mumtaz Mahal, đã chết khi sinh con.

2. Mất bao lâu để hoàn thành việc xây dựng lăng mộ Taj Mahal?

Phải mất 21 năm, từ 1632 đến 1653.

3. Tại sao Taj Mahal được coi là một tác phẩm xuất sắc của nghệ thuật?

Taj Mahal có mái vòm bằng đá cẩm thạch lộng lẫy trên đỉnh mộ, được trang trí với thiết kế hoa sen. Nó tượng trưng cho thành tựu kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại nhất của nghệ thuật Hồi giáo. Vẻ đẹp độc đáo của nó đến từ sự cân bằng và pha trộn hài hòa của các yếu tố khác nhau.

6. Unit 8 Lớp 11 Culture Task 4

 If you had the opportunity to travel, would you visit Taj Mahal? Give reasons for your decision. (Nếu em có cơ hội đi du lịch, em có đến thăm Taj Mahal không? Nếu lý do cho sự lựa chọn của em.)

5. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 8 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Our world heritage sites chương trình Tiếng Anh lớp 11 về những di sản văn hóa thế giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 8 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:

  The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.

   

  I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures.

  All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. Note: – bougainvillea flower = hoa Giấy – townscape = cảnh quan thành phố

  The first impression that the writer had on the first evening and the next morning was that

  • A.
   the town may become crazy club scenes like many other ancient towns in the world
  • B.
   the town was a wonderful place to visit especially early in the morning and at night
  • C.
   local fishermen were ready to go out for day fishing, paying no attention to tourists
  • D.
   there was no tourist and the souvenir shops were still close and he felt bored
 • Câu 2:

  All of the following statements are true about the architecture of Hoi An EXCEPT that

  • A.
   the houses along the street are decorated with bushes of bougainvillea flower
  • B.
   the houses along with the street are lovely sights and very photogenic
  • C.
   the layout of houses are for benefit of better ventilation in tropical region
  • D.
   the layout of houses are unique and strictly complied with Feng Shui

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 8 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!