Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Writing – Viết

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Writing giúp các em hình tượng về lối sống khỏe mạnh và tuổi thọ. 

Read a story posted on Medicine, a website about fitness. Complete the story, using the correct form of the words in the box. (Đọc một câu chuyện đăng trên trang Y Học, một trang web về sức khỏe. Hoàn thành câu chuyện, dùng dạng đúng của những từ cho trong khung.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Writing – Viết

overweight     support       faint      dieting      appetite      weight

My fight against obesity

by Dan Smith

I am 24 years old. I used to have a huge (1) as a child, ate a lot of fast food and became (2) . When I graduated from college, my weight had gone up to 100 kg. I started to apply for jobs and went to interviews, but I was never offered a single one. I could feel the intervievsers’ disappointment. Because of my size, they thought I was lazy and stupid. After hundreds of rejections, I decided that I need to do something about my weight. I found a website advertising an effective way to lose (3) in one month. I ate nothing and only

drank water with a little salt and sugar. After ten days, I (4) and was taken to hospital. The doctors told me that I would die if I did not stop (5) . They advised me to see Dr Liam, a dietician. Dr Liam developed a healthy meal and exercise plan for me. For over a year, I had to follow a special diet and joined a fitness class for overweight people. It was difficult at first, but my family (6) me during my fight against obesity. I have now reached my ideal weight and feel great. What is more, I have just received my first job offer.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. appetite

2. supported

3. weight

4. fainted

5. dieting

6. overweight

Bài dịch:

Cuộc chiến chống béo phì của tôi

bởi Dan Smith

Tôi 24 tuổi. Tôi đã từng có một cảm giác thèm ăn một lượng khổng lồ khi còn nhỏ, ăn nhiều thức ăn nhanh và trở nên thừa cân. Khi tôi tốt nghiệp đại học, trọng lượng của tôi đã lên đến 100 kg. Tôi bắt đầu xin việc và đi phỏng vấn, nhưng tôi chưa bao giờ được chấp nhận. Tôi có thể cảm thấy sự thất vọng của người phỏng vấn. Bởi vì kích thước cơ thể của tôi, họ nghĩ tôi lười biếng và ngu ngốc. Sau hàng trăm trường hợp bị từ chối, tôi quyết định rằng tôi cần phải làm gì đó về trọng lượng của mình.

Tôi tìm thấy một trang web quảng cáo một cách hiệu quả để giảm cân trong một tháng. Tôi không ăn gì và chỉ uống nước với một ít muối và đường. Sau mười ngày, tôi ngất đi và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ chết nếu tôi không dừng chế độ ăn kiêng. Họ khuyên tôi nên gặp bác sĩ Liam, một chuyên gia dinh dưỡng.

Tiến sĩ Liam đã hướng dẫn một bữa ăn lành mạnh và kế hoạch tập thể dục cho tôi. Trong hơn một năm, tôi đã phải theo một chế độ ăn uống đặc biệt và tham gia một lớp tập thể dục cho người béo phì. Rất khó khăn ở thời gian đầu tiên, nhưng gia đình tôi đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian tôi bị béo phì. Tôi đã đạt đến trọng lượng lý tưởng của tôi và cảm thấy tuyệt vời. Hơn nữa, tôi vừa nhận được công việc đầu tiên của tôi.

2. Unit 10 Lớp 11 Writing Task 2

Read the story again and answer the questions. (Đọc lại câu chuyện và trả lời câu hỏi)

1. Why did Dan gain weight?

2. When did he decide to lose weight?

3. What kind of diet did he try at first? Was he successful?

4. How did he manage to reach a healthy weight?

5. Do you think overweight people are lazy and should not be employed until they lose weight?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. Because as a child he used to eat a lot of fast food.

2. After he received hundreds of rejections and couldn’t get a job.

3. Eating nothing was his first kind of diet. He was unsuccessful and was taken to hospital.

4. For over a year, he had to follow a special diet and joined a fitness class for overweight people.

5. Suggested ansewer: Overweight people are not lazy and can work efficienth like other people, so they should not be treated unfairrly. However, their health car. be affected, so they should follow doctor’s advice to lose weight.

Bài dịch: 

1. Tại sao Dan lại tăng cân?

Bởi vì như một đứa trẻ, Anh ấy đã ăn nhiều thức ăn nhanh.

2. Khi nào anh ấy quyết định giảm cân?

Sau khi nhận được hàng trăm sự từ chối và không thể có được một công việc.

3. Lần đầu tiên anh ấy bắt đầu ăn kiêng gì? Liệu anh ấy đã thành công?

Không ăn gì chế độ ăn đầu tiên của anh ấy. Anh ấy đã không thành công và được đưa tới bệnh viện.

4. Làm sao anh ấy có thể đạt được một mức cân nặng lý tưởng?

Trong hơn một năm, anh ấy đã phải theo một chế độ ăn uống đặc biệt và tham gia một lớp tập thể dục cho người béo phì.

5. Bạn có nghĩ rằng những người quá cân thường lười biếng và không nên làm việc cho đến khi họ giảm cân?

Người béo phì không lười biếng và có thể làm việc hiệu quả như những người khác, vì vậy họ không nên bị đối xử bất công. Tuy nhiên, sức khoẻ của họ có thể bị ảnh hưởng, vì vậy họ nên làm theo lời khuyên của bác sĩ để giảm cân.

3. Unit 10 Lớp 11 Writing Task 3

Use the information below to write a similar story. (Dùng thông tin bên dưới để viết ra một câu chuyện tương tự.)

Writer: Kim Lee, 17 years old

Problem: started getting acne at the age of 15

How it affected: Kim feeling depressed and insecure about appearance

First treatment and results: following friend’s advice – washing face several times a day, trying different anti-acne products, squeezing pimples often => 60% of face covered by acne

Next treatment and results: following doctor’s prescription and advice: 

 • washing face twice a day only (washing face too often may cause skin irritation) 
 •   taking prescription medicine 
 • having a healthy diet 
 • not staying up late  => acne clears up after 6 months => feeling happy and confident

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

My fight against acne

by Kim Lee

I am Kim Lee. I am now 17 years old. When I was at the age of 15 I started getting acne.

My face looked terrible and I always felt depressed and insecure about appearance. Then I came to see one of my best friends, who always gave me good advice and asked her for advice. She told me that I should wash my face several times a day and try different anti­acne products, squeeze pimples often. But this way doesn’t help a lot. The result of that was 60% of my face was covered with acne.

I found a website advertising an effective way to remove acne, and they advised me to see Dr Kangnam. Dr Kangnam gave me a detailed plan to remove acne on my face. First, he advised me to wash my face only twice a day because washing face too often may cause skin irritation. Second, I have to take prescription medicine. Third, I had to follow a healthy diet. Dr Kangnam also advised me not to stay up late. After six months acne clears up. And now I feel very happy and confident.

Tạm dịch:

Người viết

Kim Lee, 17 tuổi

Vấn đề

Bắt đầu mụn trứng cá ở tuổi 15

Ảnh hưởng như thế nào đến Kim

Cảm thấy chán nản và không an toàn về sự xuất hiện

Điều trị đầu tiên và kết quả

Theo lời khuyên của bạn – rửa mặt vài lần một ngày, thử các sản phẩm chống mụn trứng cá khác nhau, nặn mụn thường

ð 60% mặt lên mụn trứng cá

Điều trị tiếp theo và kết quả

Theo đơn của bác sĩ và lời khuyên của bác sĩ

– Rửa mặt hai lần một ngày (rửa mặt quá thường xuyên có thể gây kích ứng da)

– Uống thuốc theo đơn

– Có thể chế độ ăn uống lành mạnh

– Không thức khuya

=> Mụn trứng cá mất dần sau 6 tháng

=> Cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn

Cuộc chiến chống mụn trứng cá

bởi Kim Lee

Tôi là Kim Lee. Tôi bây giờ đã 17 tuổi. Khi tôi ở tuổi 15 tôi bắt đầu bị mụn trứng cá.

Mặt tôi trông rất khủng khiếp và tôi luôn cảm thấy chán nản và không an tâm về ngoại hình. Sau đó, tôi đến gặp một trong những người bạn tốt nhất của tôi, người luôn cho tôi lời khuyên tốt và hỏi cô ấy để được tư vấn. Cô ấy nói với tôi rằng tôi nên rửa mặt vài lần một ngày và thử các sản phẩm thuốc trị mụn khác nhau, nặn mụn nhọt. Nhưng cách này không giúp gì nhiều. Kết quả của đó là 60% khuôn mặt của tôi đã được bao phủ bởi mụn trứng cá.

Tôi tìm thấy một trang web quảng cáo một cách hiệu quả để loại bỏ mụn trứng cá, và họ khuyên tôi nên gặp bác sĩ Kangnam. Bác sĩ Kangnam đã cho tôi một kế hoạch chi tiết để loại bỏ mụn trứng cá trên khuôn mặt của tôi. Trước tiên, anh khuyên tôi phải rửa mặt chỉ hai lần một ngày vì rửa mặt quá thường xuyên có thể gây kích ứng da. Thứ hai, tôi phải uống thuốc theo toa. Thứ ba, tôi đã phải theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Bác sĩ Kangnam cũng khuyên tôi không nên thức khuya. Sau 6 tháng, mụn trứng cá sẽ giảm. Và bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự tin.

6. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Healthy life and longevity – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới Writing.

 • Câu 1:
  Choose the best option to complete the passage

  Foot massage has been (1) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (2) ______ .Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (3) ______ and glands. These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. Inreflexology, pressure is applied (4) _______ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand ” techniques. Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (5) __________ good health.

  Due to urban (6) ______ , most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (7) ____ oxygen to the body’s cells, which is (8) ____for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (9) ____ and mental health.

  One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (10) ____ pain in the ankles or the heels.

  (1) _______

  • A.
   worked
  • B.
   made
  • C.
   practised
  • D.
   trained
 • Câu 2:

  (2) _______

  • A.
   medicine
  • B.
   medicines
  • C.
   pills
  • D.
   substance
 • Câu 3:

  (3) _______

  • A.
   bodies
  • B.
   organizations
  • C.
   organs
  • D.
   regions

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Writing Unit 10 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!