BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN - AN GIANG

 

HIỆU TRƯỞNG: TS. NGUYỄN VĂN TUẤN

Email: ngvtuanthlx@yahoo.com.vn
Điện thoại:
·         Văn Phòng: 0763.945359
·         Di động: 0913.618.538

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Ths. ĐINH NGỌC NỒNG

Email: nongthptlx@gmail.com
Điện thoại:
·         Văn Phòng: 0763.941694
·         Di động: 0919.569.381

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: THS. LÊ MINH PHÚ

Email: phugdtrh@angiang.edu.vn
Điện thoại:
·         Văn Phòng: 0763.941694
·         Di động: 0919.964.499

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THANH TÂM

Email: thanhtam.thptlx@gmail.com 
Điện thoại:
·         Văn Phòng: 0763.941694
·         Di động: 0916.718.389

 

\